Směrnice Whistleblowing

 

Oznámení o protiprávním jednání

Společnost V.H.V. s.r.o. klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a jiným třetím osobám.

Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany jejích zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.

Doposud tak činila především zavedením compliance programu, jehož účinnost pravidelně vyhodnocuje a zdokonaluje.

Nově společnost zavádí interní směrnicí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního, slušného a poctivého podnikání v České republice i zahraničí.

Prioritou společnosti je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

 

Jaká jednání a jak lze oznamovat?

Zákon o ochraně oznamovatelů (Zákon č. 171/2023 Sb., dále jen „ZOCH“), upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v ZOCH.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena společností V.H.V. s.r.o. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

 

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a) telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby,

b) osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,

c) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („Neotvírat, whistleblowing“ apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,

d) e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu wbs@vhv.cz

e) prostřednictvím online oznámení na této stránce wbs.vhv.cz

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o řešení oznámení podle § 12 ZOCH.

 

Pro účely případného anonymního oznámení můžete rovněž využít všechny výše uvedené informační kanály, vyřízení takového oznámení ale již nepodléhá režimu ZOCH.

e-mail pro zasílání oznámení: wbs@vhv.cz
Příslušná osoba: Klára Zuzčaková
Kontaktní telefon: +420 601 360 049
Kontaktní adresa: V.H.V. s.r.o.
whistleblowing
Husova 3058
438 01 Žatec

 

Interní směrnice o whistleblowingu podle zákona o ochraně oznamovatelů

 

Vnější oznamovací systém

Pokud se oznamovatel rozhodne nevyužít ke svému oznámení vnitřní oznamovací systém, může v souladu se Zákonem pro své oznámení využít systém vnějšího oznámení, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace o možnostech vnějšího oznámení, ale také celou řadu dalších informací v souvislosti s ochranou oznamovatelů naleznete na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/